MOTSÄGELSER

Artikelsamling av Werner Aspenström från 1961.

Att världen är full av motsägelser; att varje tes kan och bör ifrågasättas och den motsatta ståndpunkten prövas… detta är mycket centralt i Aspenströms dikt och tankevärld. Det blev också titeln på en av hans böcker från 1961 – ett urval artiklar från 15 år tillsammans med stycken ur "de svarta böckerna" som ofta är koncentrerat aforistiska, där några drömmar upptecknas, där också ett par dikter ingår. Materialet är inte ordnat kronologiskt, däremot omsorgsfullt komponerat till en helhet, en textmosaik som ger värdefull belysning åt författarens arbetssätt och hans ställningstaganden i olika konstnärliga och politiska frågor.

Inledningstexten är en karakteristisk Aspenströmessä med titeln Att fånga stunden eller Stenografi i fällstol. Den kan lokaliseras till Kymmendö och är i början en stämningsmålning från verandan till det hus där en gång Strindberg författade sin lördagsdikt om veckoslutsstiltje. Men snart vindlar tankarna iväg – inte kringflygande utan på genuint Aspenströmskt sätt hakande i varandra. Det handlar om vad Simone Weil skrivit om värdet av uppmärksamhet – här diskuteras om kulturdebatten kan bli förströelse – om författarens främlingskap inför det kristna språkbruket – samtidspolitiken bryter in från radion med rapporter om intervention i Libanon och Jordanien – en dotter skall ha beröm för nybakade bullar… Slutligen återknyts till kvällsstämningen och reflexion över frågan om det över huvud taget existerar något som kan kallas "nu". "Tanken att det inte finns ett ´nu´, inte sanningar utan bara försändelser gnager i mig. Jag anar att det står ett motargument färdigt någonstans, att ett genmäle lurpassar bakom knuten, bredvid humlestängerna, men höger hand har alldeles stelnat. Till en början var det ändå en god afton".

Till de stora frågor som i fortsättningen penetreras hör ingen mindre än den om Guds existens. "Tydligt är att människan inte är tillfreds med vetskapen om att vara född före gudarna…". Ett därtill anslutande stycke återvänder (utan bynamnets nämnande) till Torrbo – där beskrivs hur modern och hennes "kjortelhängare" sällan besökte sockenkyrkan men "övade en annan sorts andakt. Det låg en hög, flat sten på ett kalhygge i skogen och den brukade vi klättra upp på på söndagsförmiddagarna för att titta på kyrkspiran och lyssna till klockorna, när vädret var sådant att klangen nådde fram. Situationen var inte olik trollungarnas i sagorna…" Kluvenheten mellan känslan för kyrkorummet utan motsvarande engagemang i kyrkans riter och dogmer redovisas och resonemanget associeras med kulturdebattens motsättning mellan rationalism och mystik, Aspenström menar att båda är användbara kunskapsorgan. I en kommentar till det futuristiska manifestet hävdar han: "Obestridligen finns det en verklighet, någon sorts blandverklighet, för vilken poesin är det exakta språket…".

Hejdlöst roliga är kommentarerna till ett eventuellt samband mellan landskapstyper och folkkynnen. "Historien om ett skrivbord", en gång inhandlat i en dunkel lumpbod på Norrmalm leder till en komprimerad roman, hopfantiserad över kvarlämnade dokument från förre ägaren – och därefter börjar själva almrotsträet visa groteska och skrämmande bilder i sitt mönster. I Dikter under träden hade talats om att diktarens uppgift borde vara att samla ved till en lovsång. Här preciserar han: "Med lovsång menar jag inte en urskiljningslös glorifiering av allsköns skräphögar utan blott att man klart skall inse och fastställa skapelsens brister – men ägna uppmärksamheten åt det andra, den gåtfulla föräringen." I ett annat stycke definierar han diktarens arbete med orden:" Diktandet kan betraktas som en sorts sekreterartjänst med särskild vikt lagd vid den stenografiska färdigheten, d.v.s. konsten att med enkla tecken fasthålla vissa flyktiga skeenden eller mångtydigheter." Han diskuterar också – kritiskt och engagerat - moderna konstyttringar som "nyrealismen" och Moderna Museets just 1961 högaktuella utställning "Rörelse i konsten".

Bengt Emil Johnson

 

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1961 (Bonniers)

Recensioner. Aftonbladet 10.1 1961 – Arbetet 27.11 1961 – Bonniers Litterära Magasin 1961: 824 – Clarté 1962, 2 – Dagens Nyheter 10.11 1961 – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 5.10 1954 – Göteborgs-Tidningen 14.11 1961 – Hufvudsstadsbladet 31.12 1961 – Lantarbetaren 1961, 11 – Ny Tid 6.2 1962 – Samtid och framtid 1962: 59–60 – Stockholms-Tidningen 14.11 1961– Svenska Dagbladet 10.11 1961 – Sydsvenska Dagbladet 10.11 1961 – Upsala Nya Tidning 20.11 1961 – Vi 1962, 2 – Årsbok för kristen humanism 1962: 189

utskrift